صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : 1 زکیه
نام خانوادگی : 2 تلمادره ای
واحد سازمانی : 3 موئسسه آموزش عالي راهيان نوین دانش ساري
مدرک تحصیلی : 5 دكتري
رشته تحصیلی : 4 حشره شناسی
پست سازمانی 6 رياست موئسسه
سابقه خدمت : 7 از 1397
تلفن : 8 01133136801
آدرس پست الکترونیکی :